اخبار فروشگاه

8. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر س. م. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر ISI با ضریب تاثیر2.53
0

7. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر ا. ب.  برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر2.9
0

6. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به خانم دکتر ع. چ.  برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر3.71
0

5. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر س. ز. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر4.53 و دفاع موفقیت آمیز ار رساله شان
0

4. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به خانم دکتر ن. د. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Wiley  با ضریب تاثیر2.16 و دفاع موفقیت آمیز از رساله شان
0

3. تبریکات سال 1398

تبریک سال 1398 به آقای دکتر ح. ع. برای چاپ مقاله شان در ژورنال معتبر Wiley  با ضریب تاثیر1.34  و دفاع موفقیت آمیز از رساله شان
0

2. تبریکات سال 1398

تبریک  سال 1398 به خانم مهندس ا. ا. برای چاپ مقاله شان در ژورنال معتبر Elsevier  با ضریب تاثیر 6.4  و دفاع موفقیت آمیز از پایان نامه شان
0

1. تبریک ویژه سال 1398

تبریک ویژه سال 1398 به خانم دکتر آ. ط. و همکاران محترمشان برای کشف مهم روش طبیعی درمان سرطان و چاپ مقاله شان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 4.8
0

اختصاص تخفیف شرکت علمی آبتین برکه برای خرید بیش از 20 جلد کتاب 

اختصاص تخفیف شرکت علمی آبتین برکه برای خرید بیش از 20 جلد کتاب  
0

بسته یکصد امتیازی ارتقاء شرکت علمی آبتین برکه

شرکت علمی آبتین برکه، مبدع تهیه مقالات ISI، با افتخارمایل است بسته یکصد امتیازی ارتقاء علمی شامل 20 مقاله زیست شناسی ، کشاورزی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، محیط زیست و علوم مربوطه را به اساتید، محققین و دانشجویان محترم در کلیه نقاط ...
0