اخبار فروشگاه

8. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای دکتر ا. ب. و آقای دکتر ح. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر  Elsevier ضریب تاثیر3.76
0

7. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای  آقای دکتر ج. ش. و آقای دکتر ا. پ. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.97
0

6. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای دکتر ح. ا. و خانم دکتر ط. ر.  برای چاپ مقاله ایشان در ژرونال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 2.72
0

5. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای  دکتر ک. ش. و آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر5.65
0

4. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای  دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.85
0

3. تبریکات سال 1397

تبریک به خانم مهندس س. م. و آقای دکتر ح. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 4.95
0

2. تبریکات سال 1397

تبریک به خانم مهندس ه. ث. و خانم دکتر ف. م. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.76
0

1. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب Research gate 1.8
0

اختصاص تخفیف شرکت علمی آبتین برکه برای خرید بیش از 20 جلد کتاب 

اختصاص تخفیف شرکت علمی آبتین برکه برای خرید بیش از 20 جلد کتاب  
0

بسته یکصد امتیازی ارتقاء شرکت علمی آبتین برکه

شرکت علمی آبتین برکه، مبدع تهیه مقالات ISI، با افتخارمایل است بسته یکصد امتیازی ارتقاء علمی شامل 20 مقاله زیست شناسی ، کشاورزی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، محیط زیست و علوم مربوطه را به اساتید، محققین و دانشجویان محترم در کلیه نقاط ...
0