آرشیو نویسنده: admin

8. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای دکتر ا. ب. و آقای دکتر ح. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر  Elsevier ضریب تاثیر3.76
0

7. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای  آقای دکتر ج. ش. و آقای دکتر ا. پ. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.97
0

6. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای دکتر ح. ا. و خانم دکتر ط. ر.  برای چاپ مقاله ایشان در ژرونال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 2.72
0

5. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای  دکتر ک. ش. و آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر5.65
0

4. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای  دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.85
0

3. تبریکات سال 1397

تبریک به خانم مهندس س. م. و آقای دکتر ح. ا. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 4.95
0

2. تبریکات سال 1397

تبریک به خانم مهندس ه. ث. و خانم دکتر ف. م. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب تاثیر 3.76
0

1. تبریکات سال 1397

تبریک به آقای دکتر ع. س. برای چاپ مقاله ایشان در ژورنال معتبر Elsevier با ضریب Research gate 1.8
0

چگونه مقالات ISI خودرا منتشر کنیم؟

ارائه مناسب جزییات مربوط به نحوه اجرای یک آزمایش، و نتایج کسب گردیده برای استفاده مخاطبان مرتبط دارای اهمیت بسیار می باشد که معمولا از طریق تهیه یک مقاله علمی امکان پذیر می باشد. لازم است که با استفاده از ...
0

چگونه پایان نامه، و رساله قابل دفاع بنویسیم؟

تحریر پایان نامه و رساله، و نحوه دفاع   جزییات این کتاب حاصل بیش از 20 سال تجربه در زمینه انجام تحقیقات علمی وسیع و پروژه های بزرگ در داخل  و خارج و همچنین  نگارش متون علمی شامل پایان نامه، تز، رساله، ...
0