اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم 1. تنش

اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم 1. تنش

اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر راندمان اکوسیستم 1. تنش

قارچهای میکوریز آربسکولار می توانند با بیشتر گیاهان خاکزی رابطه همزیستی ایجاد کنند. این قارچها جزء مهمی از اکوسیستم محسوب می گردند و در نتیجه بر راندمان اکوسیستم موثر هستند. در بین مهمترین اثرات قارچهای میکوریزی بر راندمان اکوسیستم کاهش اثرات غیر مطلوب تنش های مختلف همچون پاتوژنها، خشکی، شوری، تراکم خاک و غیره می باشد. قارچهای میکوریزی می توانند سبب افرایش رشد گیاه میزبان از طریق افزایش جذب آب و مواد معدنی شود. مطابقا در این کتاب برخی از مهمترین یافته ها و پیشرفتها مربوط به اثرات قارچهای میکوریزی برراندمان اکوسیستم از طریق کاهش اثرات تنش ارائه گردیده است.

 

این کتاب ترجمه کتاب Arbuscular Mycorrhiza Affecting Ecosystme Efficicncy: 1. Stress   توسط دکتر محمدرضا میرانصاری مهابادی می باشد که توسط شرکت آبتین برکه، اصفهان، ایران و کمپانی آمازون CreaseSpace  با شماره شابک 9781500414474  در سال 2014 در آمریکا چاپ گردیده.  ترجمه کتاب نیز توسط دکتر محمدرضا میرانصاری مهابادی انجام گردید.

 

قارچهای میکوریز آربسکولار جزو قارچهای خاک محسوب می گردند که قادر به ایجاد رابطه همزیستی با بیشتر گیاهان خاکزی به صورت غیر اختصاصی می باشند. در چنین همزیستی قارچها برای گیاه میزبان خود آب و مواد غذایی تهیه می کنند و درعوض گیاه نیز کربن برای استفاده قارچ مهیا می کند. اثرات مطلوب قارچهای میکوریز آربسکولار بر اکوسیستم توسط تحقیقات فراوان مشخص گردیده است. اثرات قارچهای میکوریز آربسکولار بر اکوسیستم از طریق افزایش راندمان گیاه میزبان خود در شرایط مختلف همچون تنش می باشد که درنهایت سبب افزایش رشدگیاه و میزان محصول از طرق ذیل می گردد: 1) افزایش جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه میزبان، و 2) کاهش اثرات نامطلوب تنشهای مختلف همچون پاتوژن ها، خصوصیات نامطلوب خاک، خشکی، شوری، تراکم خاک و غیره. در این کتاب برخی از جدیدترین یافته ها مربوط به چنین خصوصیاتی که در نهایت موجب افزایش راندمان اکوسیستم نیز می گردد ارائه می شود. برخی از جنبه هایی که سبب افزایش راندمان قارچها در شرایط مختلف همچون تنش می شود نیز ذکر می گردد.

 

درباره نویسنده

مولف کتاب، دکتر محمدرضا میرانصاری مهابادی از برخی از بهترین دانشگاههای دنیا و ایران شامل دانشگاه مک گیل کانادا، تربیت مدرس تهران، و صنعتی اصفهان در رشته بیولوژی فارغ التحصیل گردیده. ایشان مولف 20 کتاب لاتین، 48 فصل کتاب لاتین و 60 مقاله ISI و داور بیش از 50 ژورنال بین المللی نیز می باشد. ایشان در سال 1391 شرکت علمی آبتین برکه را با کمک خانم شیرین ادهم تاسیس نمودند که در زمینه تولید مطالب علمی داخلی و لاتین دارای فعالیت می باشد. دکتر محمدرضا میرانصاری مهابادی شرکت علمی آبتین برکه، اصفهان، ایران AbtinBerkeh.com

ارسال دیدگاه